Algemene Voorwaarden.

Dyseno B.V. is geregistreerd bij het Handelsregister te Leeuwarden onder nummer 69777136 en gevestigd te Leeuwarden aan Zaailand 106, (8911 BN). Het correspondentieadres is identiek. Contact opnemen met Dyseno B.V. kan via [email protected], via Zaailand 106, (8911 BN) Leeuwarden per post of via telefoonnummer +31 (0)20 262 42 92. Het btw-identificatienummer is NL858008038B01.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Dyseno overeenkomsten waarbij Dyseno B.V. partij is als opdrachtnemer.

1.2 De contractpartij van Dyseno B.V. zal in deze leveringsvoorwaarden worden aangeduid als opdrachtgever. Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst doordat deze door Dyseno B.V. voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld.

1.3 Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is te voldoen aan het in artikel 1, lid 2 gestelde, zal Dyseno B.V. aan de opdrachtgever op diens verzoek onverwijld op kosten van Dyseno B.V. de voorwaarden doen toekomen.

1.4 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Eigendomsvoorbehoud en geheimhoudingsverplichting

2.1 Alle op een door Dyseno B.V. uitgevoerde opdracht betrekking hebbende auteursrechten zijn, voor zover niet van tevoren al eigendom van de opdrachtgever, eigendom van opdrachtgever. Indien opdrachtgever een restitutie ontvangt worden de auteursrechten overgedragen aan Dyseno B.V., tenzij anders overeengekomen.

2.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan het door Dyseno B.V. uitgevoerde werk anders te gebruiken dan waarop de opdracht betrekking had. Behoudens andersluidende voorafgaande schriftelijke toestemming van Dyseno B.V.

2.3 Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van Dyseno B.V. aan derden geen mededeling doen omtrent de door Dyseno B.V. verrichte werkzaamheden, gehanteerde werkwijze en uitgebrachte rapportage.

2.4 Dyseno B.V. is gehouden zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met de hem in het kader van de opdracht verstrekte gegevens, die betrekking hebben op de markt, de klanten en interne organisatie van de opdrachtgever.

2.5 Opdrachtgever verleent Dyseno B.V. een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie voor het gebruik, de publicatie en de weergave voor marketing- en reclamedoeleinden van alle producten die Dyseno B.V. voor opdrachtgever ontwikkelt. Opdrachtgever kan deze licentie te allen tijde intrekken door een schriftelijke kennisgeving te sturen naar [email protected]. Dyseno B.V. is niet aansprakelijk voor het elders online blijven voortbestaan van producten van opdrachtgever na herroeping door opdrachtgever.

Artikel 3. Ontbinding

3.1 Onverminderd het in artikel 4 bepaalde, wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen verliest.

3.2 Zowel opdrachtgever als Dyseno B.V. zijn bevoegd te allen tijde de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het tijdig opzeggen van de overeenkomst. De opzegging dient minimaal 5 werkdagen voor de gewenste einddatum te zijn voltooid. Abonnementen kunnen worden opgezegd door Dyseno B.V. per e-mail op de hoogte te stellen vóór de maandelijkse factureerdatum, daarna het opzegformulier (https://forms.gle/XgJCv3nLsNzeVXSS9) volledig ingevuld te versturen en ten slotte ter verificatie een bevestiging per e-mail te sturen vanaf het e-mailadres waarmee opdrachtgever zich heeft aangemeld. Het niet (tijdig) betalen van het abonnementsgeld geldt niet als geldige reden voor ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever.

3.3 Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde abonnementsgeld over de periode dat er geen gebruik is gemaakt van de diensten van Dyseno B.V.

3.4 Door ontbinding van de overeenkomst zullen alle vorderingen van Dyseno B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden.

Artikel 4. Prijsindicaties

4.1 Alle prijsindicaties en opgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel is bepaald.

4.2 Prijsindicatie en opgaven zijn geldig gedurende 15 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtgever is slechts aan de prijsindicatie / offertes / opgaven gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 15 dagen worden bevestigd.

4.3 Prijzen in genoemde indicaties / offertes / opgaven zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

Artikel 5. Betaling

5.1 Het eerste maandbedrag dient te worden voldaan door opdrachtgever via iDEAL of Creditcard (Visa, MasterCard, American Express en Maestro). Daarna worden de kosten automatisch maandelijks afgeschreven. Door het eerste maandbedrag te voldoen geeft opdrachtgever toestemming aan Dyseno B.V. voor het maandelijks incasseren van het abonnementsgeld.

5.2 Opdrachtgever beschikt tot de mogelijkheid om te betalen op factuur. Hierbij worden er administratiekosten in rekening gebracht. De factuurdatum geldt als startdatum. Bij stornering van de automatische incasso staat het Dyseno B.V. vrij om over te gaan op betaling op factuur inclusief administratiekosten. Het staat Dyseno B.V. vrij om de werkzaamheden op te schorten tot ontvangst van betaling. Indien 14 dagen na verzenddatum geen betaling is ontvangen, is er sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de opdrachtgever. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijk rente verschuldigd vermeerderd met 2%. Protest van de opdrachtgever tegen betaling schort de betalingsverplichting niet op. Het aantal voltooide werkzaamheden heeft geen invloed op de betalingsverplichting. Opdrachtgever behoudt de betalingsverplichting van het abonnementsgeld over de periode dat er geen opdrachten zijn ingediend bij Dyseno B.V. Het abonnementsgeld dient als vergoeding voor het beschikbaar stellen van een grafisch ontwerper en heeft geen betrekking op de werkzaamheden.

5.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6. Niet betaling op vervaldag

6.1 Bij overschrijding door opdrachtgever van de overeengekomen betalingstermijn, is het gehele dan wel het restant van het factuurbedrag terstond en ten volle opeisbaar, zonder nadere aanmaning, terwijl Dyseno B.V. voorts gerechtigd is de uitvoering van lopende werkzaamheden op te schorten, dan wel zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst alle bestaande overeenkomsten te annuleren, onverminderd het recht van Dyseno B.V. om daarnaast vergoeding van de geleden schade te vorderen.

6.2 Niet (tijdige) betaling heeft voorts tot gevolg dat met opdrachtgever overeengekomen garanties komen te vervallen.

6.3 Bij stornering door opdrachtgever is Dyseno B.V. gerechtigd de hierbij gemaakte kosten te verhalen op opdrachtgever.

Artikel 7. Bijkomende kosten bij niet (tijdige) betaling

7.1 Bij niet (tijdige) betaling is opdrachtgever van rechtswege naast het nog openstaande bedrag een rentevergoeding over het aan ons toekomende bedrag verschuldigd van 2% per 30 dagen of gedeelte van 30 dagen.

7.2 Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die voor de inning van onze vordering worden gemaakt voor rekening van opdrachtgever, waarbij onder de buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestellingen naast de verschotten en het honorarium van degene die door ons met invordering is belast. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens het door de rechters gehanteerde tarief (Rapportage voorwerp 2 volgens kantonrechters), vermeerderd met de omzetbelasting.

7.3 Bij een eventuele procedure is opdrachtgever voorts de bij vonnis geliquideerde proceskosten, alsmede nakosten verschuldigd.

Artikel 8. Expliciet meerwerk

8.1 Indien door additionele wensen van opdrachtgever de werkzaamheden van Dyseno B.V. aantoonbaar worden verzwaard c.q. uitgebreid, is er sprake van expliciet meerwerk. Expliciet meerwerk valt niet onder de prijs die aanvankelijk is overeengekomen.

8.2 Onder meerwerk wordt tevens verstaan het feitelijk afwijken van de gemaakte afspraken in die zin dat er feitelijk meer werkzaamheden worden verricht dan afgesproken.

Artikel 9. Gebruik van de dienst

9.1 De dienst bestaat uit het beschikbaar stellen van een ontwerper voor het eventueel laten ontwikkelen van verscheidene grafisch ontwerpen. De volledige lijst is te vinden op de website (studio.dyseno.com). De volgende opdrachten vallen niet binnen het abonnement: video, complexe illustraties, invulbare of interactieve PDF-documenten, complexe fotomanipulatie, 3D/CAD projecten, HTML/CSS ontwerp, programmering/codering/ontwikkeling of teksten schrijven.

9.2 Mocht er geen huisstijl door opdrachtgever in het bezit zijn dan maakt Dyseno B.V. gebruik van vooraf geselecteerde kleuren en lettertypes.

9.3 Opdrachten kunnen ingediend worden door een e-mail te sturen naar [email protected]. Opdrachtgever ontvangt hierna een bevestiging met eventuele vragen.

9.4 Het aantal opdrachten dat per maand ingediend kan worden is onbeperkt. Er wordt één opdracht tegelijkertijd uitgevoerd.

9.5 Opdrachtgever ontvangt het ontwerp per e-mail als (eventueel drukklaar) jpg, png, gif, pdf, eps, en/of svg. Het werkbestand kan op verzoek van opdrachtgever opgeleverd worden.

9.6 Het aantal aanpassingen is onbeperkt. De opdracht wordt pas afgerond als alles naar wens is. Elke revisie wordt behandeld als een nieuw creatief verzoek en kan de levering van andere verzoeken beïnvloeden.

9.7 Gemiddeld worden ontwerpen binnen 1 tot 2 werkdagen opgeleverd. De aangegeven levertijd op de website is een minimale indicatie en kunnen geen rechten aan ontleend worden. De afhandelingssnelheid hangt af van het gekozen abonnement, hoe lang opdrachtgever en de ontwerper van Dyseno B.V. al samenwerken, hoeveel opdrachten er in de wachtrij staan en de complexiteit van de opdracht.

9.8 Opdrachten of aanpassingen die worden ontvangen na 15:00 uur, tijdens het weekend of op feestdagen, beginnen de volgende werkdag.

9.9 Het wijzigen van abonnement kan iedere maand vóór de maandelijkse factureerdatum.

9.10 Het staat opdrachtgever vrij om opdrachten in te dienen voor meerdere merkprofielen.

9.11 De beschikbaarheid van deze dienst is beperkt tot een aantal plaatsen. De huidige status van de beschikbaarheid kan per pakket geraadpleegd worden op de website. Mochten er geen beschikbare plaatsen zijn dan staat het Dyseno B.V. vrij om nieuwe aanmeldingen te weren.

9.12 Na het beëindigen van het abonnement worden openstaande opdrachten niet langer uitgevoerd door Dyseno B.V. en heeft opdrachtgever niet langer de mogelijkheid om reeds opgeleverde bestanden op te vragen.

Artikel 10. Aanvullende diensten

10.1 Het is mogelijk om via Dyseno B.V. de grafische ontwerpen te laten drukken. Opdrachten worden standaard waar mogelijk drukklaar opgeleverd. Via de drukker van Dyseno B.V. kan drukwerk zeer voordelig aangeboden worden. Mocht opdrachtgever hier geïnteresseerd in zijn dan kan dit worden aangegeven bij het indienen van de opdracht. Dyseno B.V. zorgt vervolgens voor een overzicht van de drukkosten, waarna opdrachtgever akkoord kan geven.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van Dyseno B.V. ten opzichte van de opdrachtgever strekt niet verder dan tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomen uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van deze inspanningsverplichting.

11.2 Ongeacht het in het eerst lid gestelde kan Dyseno B.V. niet aansprakelijk worden gesteld wanneer: a. het effect, dat het gevolg is van het door inspanningen van Dyseno B.V. tot stand gekomen werk, afwijkt van het effect dat de opdrachtgever en Dyseno B.V. voor ogen hadden. b. het door Dyseno B.V. geleverde werk door de opdrachtgever op onjuiste wijze wordt gebruikt en/of wordt toegepast. c. de gestelde aansprakelijkheid het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien waren.

11.3 Uitdrukkelijk sluit Dyseno B.V. de aansprakelijkheid uit die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de opdrachtgever van het door Dyseno B.V. overeenkomstig de opdracht gemaakte/bedachte in het economisch verkeer (Vgl. Art. 13 BMW, art.5 HNW).

Artikel 12. Levering door derden

12.1 Indien en voor zover Dyseno B.V. gebruik maakt van materialen of het werk en diensten van derden wordt hiervoor de in de branche gebruikelijke marge van 17,5% doorberekend dit wordt vooraf aangegeven door Dyseno B.V. aan opdrachtgever.

12.2 Indien nodig kan Dyseno B.V. gebruik maken van bestaande ontwerpen door derden. Hiervan wordt de licentie aangeschaft en aangepast naar de wens van opdrachtgever.

12.3 Opdrachtgever kan Dyseno B.V. gratis beschikbaar fotomateriaal laten verwerken in de grafische ontwerpen. Dyseno B.V. zal dit eventueel op eigen initiatief doen. Het staat opdrachtgever niet vrij om dit fotomateriaal buiten de opdracht voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij opdrachtgever zelf over een licentie beschikt.

Artikel 13. Gebreken, klachttermijnen

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dyseno B.V.

13.2 Indien een klacht gegrond is, zal de Dyseno B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 14. Geschillen

14.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijk rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Dyseno B.V., in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Leeuwarden.

14.2 Alle door Dyseno B.V. terzake van de relatie met de opdrachtgever gemaakte kosten waaronder ook noodzakelijk geachte taxaties, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand en niet door de rechter toegewezen bedragen komen ten laste van opdrachtgever. Uitzondering hierop is de vergoeding van proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand indien Dyseno B.V. als verliezende partij in de kosten veroordeeld wordt.

Artikel 15. Toepasselijk recht

15.1 Op elke overeenkomst tussen Dyseno B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Aan de slag.

Maak een belafspraak en wij leggen je graag uit hoe Dyseno jou kan ondersteunen.

Belafspraak maken